هميشه رفتن بهترين نيست     هميشه ماندن آن حضور ناب نيست 

گاهی ميان ماندن و رفتن هيچ فرقی نيست

                                دلتنگيم

                                             باشد

 او را نمی بينيم : باشد

                                 اصلان مهم نيست

اصلان درست اين است که عزيزان ما در خانه ی دل ماجا داشته باشد

/ 1 نظر / 11 بازدید