سر عشق

عشق يعنی مستی و ديوانگی    

                      عشق يعنی با جهان يگانگی

عشق يعنی شب نخفتن تا سحر 

                      عشق يعنی سجده ها با چشم تر

عشق يعنی سر به دار آويختن   

                      عشق يعنی اشک حسرت ريختن 

عشق يعنی سوختن  با ساختن   

                      عشق يعنی زندگی را باختن 

عشق يعنی ديده بر در دوختن    

                     عشق يعنی در فراش سوختن

عشق يعنی انتظار انتظار        

                    عشق يعنی هر چه بينی عکس يار

عشق يعنی سوزنی آه شبان     

                    عشق يعنی معنی رنگين کمان

عشق يعنی شاعری دل سوخته   

                     عشق يعنی آتشی افروخته

عشق يعنی با گلی گفتن سخن    

                     عشق يعنی خون لاله بر چمن

عشق يعنی شعله بر خرمن زدن  

                      عشق يعنی آب بر آذر زدن 

عشق يعنی يک تيمم يک نماز   

                     عشق يعنی عالمی راز و نياز

عشق يعنی چون محمد پا براه   

                      عشق يعنی همچو يوسف قعر چاه

عشق يعنی يک شقايق غرق خون  

                     عشق يعنی درد و محنت در درون

عشق يعنی قطره  دريا شدن      

                     عشق يعنی همچو من پيدا شد

عشق يعنی قطعه شعر نا تمام     عشق يعنی بهترين حسن ختام

            .......................................

                چون نديدم از سخن عشق بهتر 

/ 0 نظر / 9 بازدید